de pijlers vh internaat

Individuele kamer

lndividuele_Kamer

Efficiënte Studiebegeleiding

Efficiënte Studiebegeleiding

Hartelijke opvoeding

Hartelijke opvoeding

Deugddoende ontspanning

Deugdoende ontspanning

Eigen keuken

Eigen keuken

Bij ons op 'internaat zijn', betekent meer dan op school blijven slapen. Wij willen in de eerste plaats er voor zorgen dat de jongens en meisjes tussen vijf en 18 jaar ' op ons internaat thuis kunnen komen'.

Professionele opvoeders staan er klaar om de internen op een hartelijke, persoonlijke manier te begeleiden in hun groei naar volwassenheid. Bij hen kunnen ze altijd met hun grote of kleine problemen terecht voor een luisterend oor of om goede raad.

De opvoeders stoppen ook heel veel tijd in het opvolgen van het school- en/of studiewerk.
Zij controleren en begeleiden de leerlingen van de basisschool bij het maken van het huiswerk en de opvoeders van de leerlingen uit het secundair onderwijs sporen hen aan bij het aannemen van een gepaste studiehouding en geven tips die hen helpt bij het zelfstandig leren verwerken van de leerstof (een stuk leren leren).

De leerlingen van de basisschool en de secundaire school worden in een aparte leefgroep ingedeeld zodat ze op een passende - leeftijdgebonden - manier opgevangen worden.

Het internaat zorgt ook voor een duidelijke structuur. Jongeren hebben nood aan regelmaat (= routine).
Op gezette momenten wordt er tijd gemaakt voor gezond eten, studie/huiswerk, ontspanning, hygiëne en slapen.

Ons internaat dat in een rustige, groene omgeving gelegen is, biedt eveneens een comfortabele infrastructuur aan. Er is heel wat sportaccommodatie en twee huiselijke leefruimtes (één voor internen voor de lagere school en één voor die van het secundair onderwijs).
De kleintjes kunnen op enkel buitenspeeltuigen en een zandbak heel wat plezierige uurtjes beleven, terwijl de 'groten' kunnen biljarten, tafeltennissen, badmintonnen … in daartoe geschikte zalen.

De opvoeders organiseren ook heel wat activiteiten die de vriendschappelijke sfeer onder de internen versterken zoals uitstappen, spel- en filmavonden. Op het internaat is er weinig plaats om zich te vervelen.
Het is elk geval een plaats waar men leert samenleven.

Elke intern krijgt een ruime, moderne kamer die hij/zij een gezellig en persoonlijk tintje mag geven. Op die manier willen wij dat de kamer een eigen stekje wordt waar wij het 'thuisgevoel' wat versterken.

Visie

Pedagogische beleidvisie internaat Oost

Kunnen thuiskomen op internaat is een belangrijk uitgangspunt.

Een goede internaatswerking draagt bij tot de sociaal emotionele ontwikkeling en ontplooiing in hun groei naar volwassenheid.  Daarin spelen zelfredzaamheid, leergierigheid en het bewust nastreven van maatschappelijke waarden en normen een rol.

De kwaliteit van begeleiding vormt een kernpunt in onze opdracht. Daarvoor worden er ook verschillende nascholingen gevolgd. Vanuit een christelijke visie wil het internaat de opvoeding die de ouders aan  hun kinderen wensen te geven te ondersteunen of aan te vullen.

Daartoe hanteren wij op internaat Oost vier pedagogische basisdoelen

1) Het bieden van fysieke en emotionele veiligheid

- Fysieke veiligheid: Het internaat besteedt bewust aandacht aan een veilige leefomgeving zowel binnen als buiten het internaat met aandacht voor gezonde voeding, voldoende beweging en hygiëne.

- Emotionele veiligheid: Internen en jongeren hebben bescherming en houvast nodig. Dat betekent dat er aandacht is voor warmte en emotionele steun, zowel bij de mede-intern als bij de opvoeders. Ze voelen zich aanvaard en kunnen zichzelf zijn: dit vraagt van de opvoeders dat ze aandachtig zijn voor de signalen die internen uitsturen als ze onzeker, angstig of twijfelend zijn. Opvoeders streven steeds naar een verbindende communicatie. Dit betekent niet dat de intern altijd zijn zin moet krijgen.

2) Het bevorderen van persoonlijke ontwikkeling

De leerlingen hebben autonomie nodig, de ruimte om zelf te ontdekken, zelf te doen en zelf keuzes te maken. Door die ruimte ontwikkelen internen meer zelfvertrouwen en kunnen ze hun talenten ontdekken. Voor opvoeders is het een belangrijke opdracht dat evenwicht te bewaren tussen beschermen en vrijlaten.

Anders dan op school waar een onderwijsprogramma met een leerplan bepaald is, kan het kind op internaat meer in vrijheid zijn eigen talenten ontwikkelen. Dit kan door middel van gemeenschappelijke of individuele activiteiten ( sportclub, muziekschool…)

Studiebegeleiding als hefboom tot beter studieresultaten: opvoeders moedigen internen aan en helpen hen om zelfstandig en systematisch hun eigen “leerweg” te bepalen. Het begint bij het bieden van voldoende tijd en ruimte om een goed studieklimaat te bevorderen. Het internaat bewaakt daarbij een gezond evenwicht tussen studietijd en ontspanning. Het aanbod van online hulpmiddelen zoals computers en het gebruik van internet is voldoende aanwezig.

Opvoeders ondersteunen internen om hun studeer-en werkmethode te optimaliseren (leren leren). Dit kan gaan van het leren maken van een werkplanning, het geven van studeertips en het leren "hulp" vragen (zelfredzaamheid).

3) Het bevorderen van sociale ontwikkeling:

Kinderen en jongeren komen op internaat samen vanuit verschillende contexten, met een heel diverse achtergrond, persoonlijkheid, karakter en interesses. Hoe langer een kind of jongere op het internaat verblijft, hoe groter de invloed op de ontwikkeling kan zijn. De intern leert er zijn persoonlijkheid ontdekken in relatie tot de groep.  Het samenleven biedt nieuwe ervaringen, zoals het leren omgaan met conflicten en stimuleert het aanleren van sociale vaardigheden.

De opvoeders vormen een rolmodel in de manier waarop zij omgaan met internen, met collega’s en ouders.

We zien vaak op internaat dat er vriendschapsbanden voor het leven gesmeed worden.

4) Waarden en normen

In de huidige multiculturele samenleving verwelkomt het internaat in het katholiek onderwijs iedereen gastvrij, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook.

Internaten willen blijven geloven in de groeikracht van kinderen en jongeren. Blijven investeren in het “goed” van elke intern.

Het internaat draagt bij tot een mentaliteitswijziging die een halt toeroept aan de voortdurende drang naar bezit en materieel geluk en wil de focus leggen op verbondenheid en dialoog. Opvoeden tot verantwoordelijkheid leert jongeren meer kiezen voor het “zijn” en minder voor het “ hebben”.

We beleven samen met de internen belangrijke gebeurtenissen in hun leven en hebben aandacht voor belangrijke momenten in het kerkelijk jaar.

Internen leren solidair om te gaan met anderen, ze leren verantwoordelijkheid te dragen tov elkaar en de opvoeders.